Hallo Japan 2016 - Nasu
Hallo Japan 2016 - Nasu: 37.051800, 140.093000